Objednávky přijaté od 15.6. do 30.6. odešleme 3.7. Děkujeme za pochopení.

Reklamace  

Narazili jste během záruční doby u zboží Yoginy na závadu, která nesouvisí s běžným  opotřebením? Zašlete nám ho na níže uvedenou adresu a my se pokusíme reklamaci co  nejrychleji vyřešit.  

1. Nejprve nás, prosím, informujte o reklamaci na email obchod@yoginy.cz, do předmětu uveďte text „reklamace zboží“. Ať jsme na balíček od vás připraveni.

2. Odešlete zboží spolu s Reklamačním listem na adresu Yoginy Life s.r.o., Michaela Vrábeľová, Slatinská 14, 636 00 Brno

Reklamační řád  

Vyplněný formulář obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky,  číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla  nebo se projevuje. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání  tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.  Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od  kupujícího reklamované zboží.  

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože  prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace  v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě).  V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu  nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např.  o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany  jednalo o zneužití práv spotřebitele).  

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo  poškození vznikla:  

  • mechanickým poškozením zboží
  • prokazatelně nesprávným užíváním,
  • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu zboží,
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci. 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým  užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší  cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,  kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.  

Vyřízení reklamace  

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30  kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím  nedohodne jinak.  

O výsledku reklamace vyrozumí prodávající spotřebitele telefonicky, pokud nebude  k dispozici telefon, tak e-mailem. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva,  jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení  o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy  a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.